HOTS เป็นกลุ่มองค์กรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กเร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความตระหนักในประเด็นการค้าประเวณีเด็ก ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจบริการ เด็กถูกปฏิบัติหรือกระทำให้กลายเป็นสินค้าทางเพศผ่านหลายช่องทาง อาทิ การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก การใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ การแต่งงานก่อนวัยอันควร

การค้าประเวณีเด็กสร้างความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจ และบางกรณีถึงกับทำลายชีวิตทั้งชีวิต กลุ่ม HOTS จึงจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ในประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในสาธารณะชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกระบวนการ แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

HOTS ตระหนักว่ามีปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อนและทำให้ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงธุรกิจ ในกลุ่มเด็ก ที่ใช้ชีวิตและทำงานตามท้องถนนในเมืองเชียงใหม่ยังคงดำเนินมาอย่างสืบเนื่อง ความยากจนที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคมอื่นๆ บทบาทความเป็นหญิงชาย รวมทั้งแบบแผนทางวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้เด็กจำนวนมากต้องเผชิญกับความเสี่ยง และเข้าสู่วงจร การใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเทศไทยถูกประทับตราว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งเซ็กส์” ของโลก ดังนั้นที่แห่งนี้จึงดึงดูดผู้ที่มีรสนิยมมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากจะเดินทางมายังเชียงใหม่เพื่อซื้อบริการทางเพศจากเด็ก โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กเร่ร่อน เรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าตระหนกและยอมรับไม่ได้

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 นี้ HOTS ได้เริ่มประสานงานกับหลายบุคคลและองค์กร เพื่อเตรียมการงานรณรงค์ซึ่งจะจัดในเดือนตุลาคมนี้ ในหัวข้อ ‘หยุดค้าประเวณีเด็ก ช่วยกันแจ้งเบาะแส’

HOTS ทำงานร่วมกับมูลนิธิยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กหรือ ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Child Trafficking for Sexual Purposes) ร่วมมือกับ TRAFCORD (Anti-Trafficking Coordination Unit for Northern Thailand: หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย) รวมทั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE: Fight Against Child Exploitation)

HOTS ยังได้รับการสนับสนุนงานจากหลายองค์กรซึ่งทำงานด้านเด็กในพื้นที่ อาทิ มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก และกลุ่มโอเพ่นแฮนด์ องค์กรเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนงานรณรงค์ในครั้งนี้

English Language

Linksสมาชิกกลุ่ม HOTS มีทั้งคนไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ โดยมีอาชีพแตกต่างหลากหลาย ทั้งศิลปิน สื่อมวลชน อาจารย์มหาวิทยาลัยและโรงเรียน นักดนตรี นักแสดง นักธุรกิจ นักพัฒนาเอกชน วิศวกร ฯลฯ

Free Web Hosting