การใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งของการล่วงละเมิดเด็ก กระทำการโดยบุคคลซึ่งตั้งใจเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก อีกทั้งยังรวมถึงบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กในขณะอยู่ต่างประเทศ
แม้ว่าการท่องเที่ยวจะไม่ใช่สาเหตุของการล่วงละเมิดเด็กทางเพศ แต่ก็เป็นโอกาสให้ ผู้ที่คิดจะหาประโยชน์ใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงเด็กได้ง่ายๆ การท่องเที่ยวมักได้รับการส่งเสริมให้เป็นกลไกสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงเผชิญกับภาวะเสี่ยงเมื่อเข้ามาสู่ภาคการท่องเที่ยว เด็กจำนวนหนึ่งซึ่งถูกค้ามาจากครอบครัวยากจน แล้วถูกกระทำให้ต้องเข้าสู่การค้าประเวณี ก็เพราะอัตราความต้องการซื้อจำนวนมหาศาลจากตลาดค้ากามในปัจจุบัน


Free Web Hosting