การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงธุรกิจ คือการปฏิบัติต่อเด็กเหมือนเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าประเวณีเด็ก การค้าเด็ก สื่อลามกเด็ก และการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การละเมิดสิทธิของเด็กประกอบด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ การบังคับขู่เข็ญ การใช้ความรุนแรง และการบังคับให้ค้าประเวณี โดยเด็กหรือบุคคลที่สามหรือกลุ่มบุคคล ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินหรือประโยชน์อื่น
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงธุรกิจเป็นปัญหาที่พบทั่วโลก เด็กราว 10 ล้านคนที่ถูกกระทำการล่วงละเมิด กระบวนการค้าประเวณีเด็กในทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อกำไรงาม กระทั่งเยาวชนที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เผชิญกับภาวะเสี่ยงได้เช่นกัน


Free Web Hosting