ความเป็นมาขององค์กร

ในปี พ.ศ.2540 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กพร้อมการสนับสนุนจากองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์เด็กเร่ร่อนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนั้น กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยพยายามที่จะลดความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การติดยา และการเข้าสู่งานบริการทางเพศ กลุ่มมีการให้ข้อมูลความรู้ ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทักษะชีวิต อีกทั้งยังจัดให้มีการช่วยเหลือฉุกเฉินกับเด็กที่ไม่มีบ้าน และบางกรณีมีการส่งต่อให้องค์กรที่ทำงานด้านการคุ้มครองและฟื้นฟูโดยเฉพาะ

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม HEART OF THE STREET (HOTS) เป็นผู้ริเริ่มโครงการศิลปะและทำงานให้กับ กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการศิลปะ “ถนนนี้มีชีวิต” ที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยได้นำผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มเด็กเร่ร่อนมาจัดแสดง งานนิทรรศการพยายามบอกเล่าเรื่องราวชะตากรรมเด็กเร่ร่อนในภาคเหนือ เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหามากมายที่เด็กกำลังเผชิญอยู่ ทั้งเอชไอวี/เอดส์ โสเภณีเด็ก การค้าเด็ก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด การไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

นิทรรศการศิลปะ “ถนนนี้มีชีวิต” ได้รับความสำเร็จในแง่ความสนใจของสาธารณชน ต่อเรื่องราวชีวิตเด็กเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้คนจำนวนหนึ่งแจ้งความประสงค์ ที่จะให้ความช่วยเหลือพัฒนาชีวิตใหักับเด็กเหล่านี้

อย่างไรก็ตามมีความชัดเจนว่าความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณีเด็กยังมีน้อย และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รับแจ้งเหตุ รวมถึงวิธีการที่จะรายงานเหตุการณ์ร้ายก็ยังห่างไกลการรับรู้

ดังนั้นจึงมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการศิลปะแล้ว ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นมา เพื่อที่จะทำงานเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหาการค้าประเวณีเด็ก กลุ่มดังกล่าวคือ HOTS ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถของทั้งผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ในการรับมือกับปัญหาด้งกล่าว เนื่องจากพบว่าเด็กเร่ร่อนในเขตท่องเที่ยวมีความเสี่ยงสูงที่สุด และได้รับผลกระทบด้านลบหลายประการ

English Language

Linksหลังจากที่ชุมชนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กเร่ร่อน รวมถึงตระหนักว่ามีเรื่องราวปัญหาเหล่านี้อยู่ในสังคม HOTS หวังที่จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้

Free Web Hosting