กิจกรรม

การประสานความร่วมมือ

HOTS ได้เริ่มประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ-ราชการ องค์กรคุ้มครองเด็ก องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย ธุรกิจเอกชน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อทำเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายการรณรงค์เพื่อยุติเพศพาณิชย์ในเด็ก HOTS พยายามที่จะประสานหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของประชาชนในการที่จะสังเกต ติดตามและรายงานเหตุการณ์ร้าย นอกจากนี้ HOTS ได้พยายามกระตุ้นให้การประสานงานในการติดตามคดีการค้าประเวณีเด็ก มีความคล่องตัวมากขึ้นอีกด้วย

  


การผลิตสื่อรณรงค์สาธารณะ

HOTS กำลังดำเนินการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อกระจายให้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มชุมชนต่างๆ โดยที่สื่อรณรงค์เหล่านั้นจะมีข้อความ “หยุดค้าประเวณีเด็ก ช่วยกันแจ้งเบาะแส” และให้รายละเอียดสถานที่ติดต่อเพื่อแจ้งเหตุ เมื่อพบหรือทราบเบาะแสผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นอกจากนี้เรายังได้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น เพื่อฉายประชาสัมพันธ์ในโรงภาพยนตร์ ในเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาก่อนที่ภาพยนตร์จริงจะเริ่มฉาย รวมถึงเปิดสปอตรณรงค์ตามสถานีวิทยุชุมชน และด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนทั้งไทยและนานาชาติ กลุ่ม HOTS จะจัดให้มีการประกวด งานศิลปะและดนตรีเพื่อรณรงค์และสร้างเสริมความตระหนักในประเด็นดังกล่าวด้วย

การให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในกิจกรรมนี้ HOTS จะใช้ข้อมูลที่ได้รับสนับสนุนจากองค์กร ECPAT ในประเด็นการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้าเด็ก เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการให้ความรู้ กับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ กิจกรรมที่ได้นำมาปรับใช้ในหาระบวนการ เช่น การประกวดดนตรีและศิลปะ การแสดงละคร การแสดงตุ๊กตาหุ่นเชิด ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และอีกหลากหลาย วัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาเพื่อป้องกัน การใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถสังเกต พิจารณา ติดตามและรายงานเหตุร้ายได้

การประสานเครือข่าย

HOTS ประสานและทำงานเป็นเครือข่ายกับกลุ่ม องค์กร และบุคคลที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการขยายกลุ่มผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก ทั้งนี้เพื่อช่วยกันรับมือกับปัญหา

English Language

Linksพยายามจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำให้ผู้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดหลบซ่อนยิ่งขึ้น เราตั้งเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายให้กว้างขวางที่สุด เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลและรับมือกับปัญหาการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

Free Web Hosting